فهرست

ارزشيابي توسط دانشجو

 ارزشیابی توسط دانشجویان در دو بخش دروس تئوری و دروس بالینی انجام می شود .

 

الف) ارزشیابی دروس تئوری : بر اساس مصوبه شورای توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هفته 10-14 هر نیمسال تحصیلی بر اساس فرمهای تنظیم شده (6 نوع فرم)  انجام می گیرد. در ابتدای هر ترم برنامه کلاسی دانشجویان از آموزش دانشکده ها دریافت و بر اساس برنامه های زمانبندی شده و با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه فرمها در کلاسهای درس توسط دانشجویان تکمیل می شود .

   

ب) ارزشیابی دروس بالینی : این نوع ارزشیابی بر اساس Rotation  های آموزش بالینی انجام می گیرد که زمان آن در دانشکده  دندانپزشکی هر 15 روز و در دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی متغییر می باشد. نحوه ارزشیابی در بیمارستانها بر اساس نوع فرمها متفاوت می باشد و نحوه آموزش در درمانگاه ها ، بخش و کلاسها ی آموزش بالینی جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.