فهرست

ليست کارگاههاي برگزار شده سال 88

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال 1388                     (ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه) 
ردیفنام کارگاهمدرسینزمان
1دانش پژوهی آموزشیدکتر ایمان جهانیان21/4/88
2CPCپروفسور پیتر هاراسیم دکتر پیمان همتی دکتر ایمان جهانیان1/5/88
3آشنایی با اصول آموزش پزشکی          ( ویژه دستیاران جدید الورود)دکتر یدالله زاهدپاشادکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر پرویز امری دکتر محمود حاجی احمدی دکتر یحیی جوادیان دکتر ایمان جهانیان14و15/6/88
4طراحی سوالات امتحانیدکتر محمود حاجی احمدی دکتر یحیی جوادیان دکتر ایمان جهانیان27/7/88
5طرح درسدکتر پرویز امری دکتر نوین نیک بخش دکتر ایمان جهانیان26/8/88
6ارزشیابی نوین دانشجودکتر کامران سلطانی عربشاهی(استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)دکتر ایمان جهانیان26/9/88
7OSCEدکتر یدالله زاهدپاشا دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر ایمان جهانیان20/10/88
8دانش پژوهی آموزشیدکتر پرویز امری خانم نسرین نوابی دکتر ایمان جهانیان19/11/88
9روشهای تدریس (ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)دکتر سید جمال میرموسوی دکتر ایمان جهانیان 6/12/88
10ارزشیابی برنامهدکتر جلیل کوهپایه زاده(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)دکتر ایمان جهانیان20/12/88