فهرست

ليست کارگاههاي برگزار شده در سال 88

لیست کارگاههای آموزشی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال 1389

(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
کدعنوان کارگاهگروه مدرسینمکانزمان
1برنامه ریزی درسیدکتر ایمان جهانیاندانشکده پزشکیخرداد
2برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتیدکتر علی شبستانی منفرددکتر سیما عطاریان آقای سید داوود نصرا... پور EDC  خرداد
3آموزش بالینی(روشهای تدریس - 2)دکتر کامران سلطانی عربشاهی(استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)دکتر جلیل کوهپایه زاده ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)دکتر ایمان جهانیان EDC تیر
4طراحی سوالات امتحانیدکتر محمود حاجی احمدی دکتر یحیی جوادیان دکتر ایمان جهانیاندانشکده دندانپزشکیمرداد
5آشنایی با اصول آموزش پزشکی- 1* (ویژه دستیاران جدیدالورود)دکتر پرویز امری دکتر محمود حاجی احمدی دکتر یحیی جوادیان دکتر شیما سام دکتر ایمان جهانیانEDC  شهریور
5آشنایی با اصول آموزش پزشکی- 2* (ویژه دستیاران جدیدالورود)دکتر یدالله زاهدپاشا دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر ایمان جهانیانEDC  شهریور
6مدیریت منابع  انسانی در آموزشدکتر علی شبستانی منفرد آقای عیسی علیزاده دکتر سیما عطاریان آقای سید داوود نصرا... پورEDCمهر
7لاگ بوک/ پورت فولیودکتر ایمان جهانیاندانشکده رامسرمهر
8روشهای تدریس - 1  دکتر یدا... زاهدپاشا دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر ایمان جهانیانEDCآبان
9ارزشیابی نوین  بالینی دانشجودکتر کامران سلطانی عربشاهی(استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)دکتر ایمان جهانیانEDCآبان
10طرح درسدکتر پرویز امری دکتر نوین نیک بخش دکتر شیما سام دکتر ایمان جهانیانEDCآذر
11مدیریت مالی و بودجه در آموزشدکتر علی شبستانی منفرد دکتر سیما عطاریان آقای سید داوود نصرا... پورآقای موسوی روشن آقای محمدرضا محسنیEDCآذر
12دانش پژوهی آموزشیدکتر پرویز امری خانم نسرین نوابی دکتر ایمان جهانیانEDCدی
13OSCEدکتر یدا... زاهدپاشا دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر ایمان جهانیانEDCدی
14ارزشیابی نوین  بالینی دانشجودکتر ایمان جهانیاندانشکده آملبهمن
15مدیریت زمان و جلساتدکتر علی شبستانی منفرد دکتر ایمان جهانیان دکتر سیما عطاریان آقای سید داوود نصرا... پورEDCبهمن
16مدیریت تغییردکتر علی شبستانی منفرد دکتر سیما عطاریان آقای سید داوود نصرا... پورEDC اسفند
17روشهای تدریس - 1  دکتر یدا... زاهدپاشا دکتر محمدرضا حسنجانی روشن دکتر ایمان جهانیاندانشکده پیراپزشکیاسفند
      نکات: 1- در صورت لزوم، کارگاههای جدیدی نیز ممکن است به لیست فوق افزوده گردد که متعاقبا به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خواهد رسید.2- جهت برنامه ریزی منسجم تر، خواهشمند است اساتید محترم کارگاههای مورد نیاز خود را بصورت مکتوب به EDC دانشگاه اعلام فرمایند. زمان دقیق کارگاهها متعاقبا و پس از تعیین تعداد متقاضیان اعلام خواهد شد.